logo zdrava sola ekosola kulturna sola1simbiozasola1 erasmusplus1 facebookgumb header object

SIO 2020

Katalog informacij javnega značaja

OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Naziv zavoda:

 

OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN,
Kočevarjeva ulica 40, p.p. 672
8104 Novo mesto

tel.:   07/33 81 400,  07/33 81 412;  fax: 07/33 24 371

 

e.naslov:

 

Odgovorna uradna oseba:

 

Darja Brezovar,  ravnateljica
tel.: 07 33 81 412

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

 

http://tinyurl.com/qf4d3e9

 

Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

 

 Osnovnošolsko izobraževanje

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 

 

 OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN, Kočevarjeva ulica 40, 8104 Novo mesto

 

Organigram zavoda

 

Organigram zavoda

 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

 

Pristojna oseba:

 

Darja Brezovar

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

Notranji predpisi

 

 • Akt o ustanovitvi

   

 • Pravila zavoda

   

 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest

   

 • Pravilnik o hišnem redu

   

 • Poslovnik sveta šole

   

 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

   

 • Pravila o zavarovanju podatkov v OŠ Bršljin

   

 • Pravilnik o računovodstvu

   

 • Pravilnik o šolski prehrani

VPOGLED V TAJNIŠTVU ŠOLE, VSAK DAN OD PONEDELJKA DO PETKA od 8.00  -  12.00 ure

 

Predpisi EU

 

 •  

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

 

Predlogi predpisov

 

 •  

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Seznam strateških in programskih dokumentov

 

 • Letni delovni načrt

   

 • Finančni načrt  
 • Poslovno poročilo

VPOGLED V TAJNIŠTVU ŠOLE, VSAK DAN OD PONEDELJKA DO PETKA od 8.00 -  12.00 ure

 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred

   

 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive in plačilne razrede,

   

 • Imenovanje ravnatelja (ZOFVI)

   

 • Sprejemanje LDN in realizacije
 • ...

   

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

Seznam evidenc

 

 • Seznam vpisanih učencev za tekoče šolsko leto

   

 • Seznam zaposlenih

   

 • Seznam učencev s posebnim statusom
 • Seznam učencev prijavljenih na šolsko prehrano
 • ...

   

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Seznam zbirk

 

Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi)

 

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 

 • Cenik malic in kosil
 • Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada

   

 

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 

Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.brsljin.si ob vsakem času.

 

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole.

 

 

 

Na vrh